İşinize Gelecek..

444 81 82

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; şirketimiz veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz. 
 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, FKB, BDDK, SPK, TCMB, MKK, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, şirketimiz tarafından sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir. 
 
Kişisel verilerinizin aktarılması:
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, faktoring şirketleri ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir. 
 
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:
Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet, e-posta, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar, faktoring şirketleri ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 
 
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:
Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, İstanbul Faktoring olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.